Kính xuyên màn đêm chống chói hiệu quả cao

87,000  45,000 

-Làm sáng các điểm tối trong bóng đêm
-Phản ánh sáng chói
-Không cho ánh sáng chói đi vào mắt người trong bóng tối; lọc sáng và hạn chế lóa mắt.
-1x sản phẩm